Royal Mile, Edinburgh EH1, UK

Location:Royal Mile, Edinburgh EH1, UK